Siirry suoraan sisältöön

Toimeksiantojen sopimusehdot

Voimassa 31.3.2022 alkaen

LEXEL Lakiasiaintoimiston (“Toimeksisaaja”) hoitamiin asiakkaan (“Toimeksiantaja”) toimeksiantoihin sovelletaan näitä ehtoja.

1. Toimeksiannon hoitaminen ja toimeksiantajan myötävaikuttamisvelvollisuus

Toimeksiantoa hoitava juristi sovitaan erikseen asiakkaan kanssa. Päävastuullisena juristina toimii luvansaanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM, LL.M., MBA Sami Suomalainen. Luvansaaneiden oikeudenkäyntiavustajien toimintaa valvoo Suomen Asianajajaliiton Valvontalautakunta.

Toimeksiantaja sitoutuu antamaan Toimeksisaajalle kaikki toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja asiakirjat, sekä sitoutuu muillakin tavoin myötävaikuttamaan toimeksiannon edistymiseen.

2. Toimeksiannon palkkiot ja kulut

Ellei toisin ole sovittu, toimeksiannon palkkio ja kulut määräytyvät Toimeksisaajan työn suorittamishetken mukaisen yleisen hinnaston mukaan.

Jokaisessa toimeksiannossa pyritään kuitenkin määrittelemään toimeksiannolle joko maksimiveloitus tai kiinteä veloitus. Mikäli tämä ei ole toimeksiannon luonteen vuoksi mahdollista, toimeksianto tehdään tuntiveloituksella.

Toimeksisaaja voi edellyttää toimeksiannon alkaessa tai sen kestäessä kohtuullista palkkio- ja/tai kuluennakkoa, mikäli siihen on aihetta toimenpiteiden suuren määrän, keston ja/tai muun syyn vuoksi.

Mikäli maksimiveloituksen tai kiinteän veloituksen määrittelemisen jälkeen käy ilmi uutta työmäärään merkittävästi vaikuttavaa tietoa, on Toimeksisaajalla oikeus veloittaa tämä lisätyö tuntiveloituksena, ellei muuta sovita.

Toimeksisaaja veloittaa maksimi- tai tuntiveloituksella sovitut toimeksiannot pääsääntöisesti kuukausittain jälkikäteen toteutuneen mukaan ja kiinteällä veloituksella sovitut toimeksiannot ennakkoon, ellei muuta ole sovittu. Toimeksianto maksetaan Toimeksisaajan toimittamaa laskua vastaan. Laskun maksuehto on seitsemän (7) päivää netto laskun päiväyksestä.

Maksun viivästyessä Toimeksiantaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa korkolain (633/1982) mukaan. Lisäksi Toimeksisaajalla on oikeus veloittaa viivästyneen saatavan perinnästä aiheutuneet kulut. Veloitus huomautuslaskun lähettämisestä on viisi (5) euroa.

3. Reklamaatiot

Mahdolliset laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä kirjallisesti seitsemän (7) päivän sisällä laskun päiväyksestä. Mikäli Toimeksiantaja ei tee huomautusta mainitussa ajassa, lasku katsotaan hyväksytyksi.

Mikäli Toimeksiantajan mukaan Toimeksisaajan työssä on tapahtunut virhe ja tästä on aiheutunut vahinkoa, Toimeksiantajan tulee ilmoittaa asiasta Toimeksisaajalle kolmenkymmenen (30) päivän sisällä siitä, kun hän huomasi virheen tai hänen olisi pitänyt se huomata. Reklamaatiota ei kuitenkaan voi enää tehdä yli vuoden kuluttua toimeksiannon päättymisestä.

4. Salassapito

Toimeksisaaja sitoutuu pitämään luottamuksellisina kaikki Toimeksiantajalta saamansa tai muutoin tässä sopimuksessa tarkoitettua toimeksiantoa suoritettaessa tietoon tulleet missä tahansa muodossa olevat aineistot ja tiedot (“Luottamuksellinen tieto”).

Toimeksisaaja sitoutuu i) estämään riittävin ja kohtuullisin suojaustoimenpitein kolmansien osapuolten pääsyn Luottamukselliseen tietoon; ii) olemaan luovuttamatta tai paljastamatta Luottamuksellista tietoa kolmansille osapuolille; ja iii) olemaan hyödyntämättä Luottamuksellista tietoa muussa kuin tämän sopimuksen mukaisessa tarkoituksessa.

Poikkeuksena Luottamuksellista tietoa on lupa lain velvoittamana luovuttaa viranomaisille. Perustellusta syystä tietoa on lupa luovuttaa myös Toimeksisaajan henkilöstölle sillä edellytyksellä, että tietoa luovutetaan vain tarpeen edellyttämässä laajuudessa ja tiedon vastaanottaja on ennen luovutusta tehnyt asianmukaisen ja tilanteen luonnetta edellyttävän salassapitosopimuksen.

Toimeksiannon päätyttyä Toimeksisaajan on välittömästi palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen Toimeksiantajalle, ellei aineiston laatu (esimerkiksi tiedostot) edellytä sen hävittämistä tai ole erikseen sovittu kyseisen aineiston hävittämisestä. Toimeksisaajalla on kuitenkin oikeus säilyttää mahdolliset lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät tiedot.

5. Ylivoimainen este

Toimeksisaaja on vapaa toimeksiannon mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä, mikäli velvollisuuden täyttämisen esteen on aiheuttanut ylivoimainen tapahtuma taikka muu este, johon Toimeksisaaja ei ole voinut vaikuttaa (“force majeure”). Velvollisuudet on kuitenkin täytettävä sovitulla tavalla heti kun este on lakannut, mikäli tämä on vielä mahdollista ja järkevää. Esimerkkejä tässä katsottavasta ylivoimaisesta esteestä ovat mm. sota, viranomaisen toimenpide tai toimimatta jättäminen, yleisen liikenteen keskeytyminen, sähköntoimituksen tai viestintäyhteyksien katkeaminen, vakava sairaus, tulipalo, ukonilma, uusi tai muuttunut lainsäädäntö, työmarkkinakonflikti taikka muu näihin verrattava ylivoimainen tapahtuma tai este.

6. Vastuuvakuutus

Toimeksisaajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka enimmäismäärä varallisuusvahingoissa on 200.000 euroa. Vakuutuksen on myöntänyt If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, PL 4, 00025 IF (Y-tunnus 1602149-8).

7. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Toimeksiantosopimus on voimassa siihen saakka kunnes sopimuksen mukainen toimeksianto on suoritettu loppuun.

Toimeksiantajalla on oikeus purkaa tämä sopimus milloin tahansa. Purkamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Toimeksiantaja vastaa tästä huolimatta kaikista niistä palkkioista ja kuluista, jotka ovat kertyneet siihen hetkeen mennessä, kun Toimeksisaaja oli saanut tiedon sopimuksen purkamisesta.

Toimeksisaajalla on oikeus irtisanoa toimeksianto, jos i) Toimeksiantaja on olennaisesti eri mieltä siitä, miten tehtävää pitäisi hoitaa, ii) Toimeksiantaja toimii olennaisesti Toimeksisaajan neuvojen vastaisesti, iii) Toimeksiantaja laiminlyö olennaisesti myötävaikutusvelvollisuutensa, iv) Toimeksiantaja jättää maksamatta vaaditun ennakon tai laskun, tai jos v) Toimeksiantaja vaatii lainvastaista menettelyä eikä luovu tästä vaatimuksestaan. Toimeksisaajan on viipymättä ilmoitettava tehtävästä luopumisesta sekä sen syystä Toimeksiantajalle.

8. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, Toimeksiantajalla on mahdollisuus viedä asia Suomen Asianajajaliiton valvontalautakuntaan (valvontalautakunta.fi) taikka toimivaltaiseen käräjäoikeuteen.

9. Sovellettava laki

Tähän sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.